info@nouvelle-iran.com
021-44268936 | 09107893203

tg
tg

محصولات فر کننده مو

این محلول با قابلیت حالت دهندگی بالا و عدم ایجاد فرهای ناخواسته، درخشان کننده و نرم کننده مو بوده و مخصوص موهای مقاوم (ضخیم و طبیعی) می باشد. شماره 0 (Perm 0) : مخصوص موهای مقاوم (ضخیم و طبیعی)محلول خنثی…
این محلول با قابلیت حالت دهندگی بالا و عدم ایجاد فرهای ناخواسته، درخشان کننده و نرم کننده مو بوده و مخصوص موهای معمولی و نرمال می باشد. شماره 1 (Perm 1) : مخصوص موهای معمولی و نرمالمحلول خنثی کننده (Neutralizer)…
این محلول با قابلیت حالت دهندگی بالا و عدم ایجاد فرهای ناخواسته، درخشان کننده و نرم کننده مو بوده و مخصوص موهای حساس (نازک و رنگ شده) می باشد. شماره 2 (Perm 2) : مخصوص موهای حساس (نازک و رنگ…
این محلول با قابلیت حالت دهندگی بالا و عدم ایجاد فرهای ناخواسته، درخشان کننده و نرم کننده مو بوده و مخصوص موهای مقاوم (ضخیم و طبیعی) می باشد. شماره 0 (Perm 0) : مخصوص موهای مقاوم (ضخیم و طبیعی)محلول خنثی…
این محلول با قابلیت حالت دهندگی بالا و عدم ایجاد فرهای ناخواسته، درخشان کننده و نرم کننده مو بوده و مخصوص موهای معمولی و نرمال می باشد. شماره 1 (Perm 1) : مخصوص موهای معمولی و نرمالمحلول خنثی کننده (Neutralizer)…
این محلول با قابلیت حالت دهندگی بالا و عدم ایجاد فرهای ناخواسته، درخشان کننده و نرم کننده مو بوده و مخصوص موهای حساس (نازک و رنگ شده) می باشد. شماره 2 (Perm 2) : مخصوص موهای حساس (نازک و رنگ…